Stara lica – lica preko 65.godina starosti

 

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu starih lica – lica preko 65.godina starosti:

 • Izvod iz MKR-ih za stara. lica (ne stariji od 3 mjeseca);
 • Obavijest o prebivalištu (CIPS);
 • Uvjerenje Zavoda zdravstvenog osiguranja da podnositelj/ica zahtjeva nije zdravstveno osiguran;
 • Zahtjev ZO – stara lica preko 65.godina starosti

ZAHTJEVI

ZA SVA DODATNA PITANJA KONTAKT OSOBE
Sinan Huskić
DIREKTAN KONTAKT

Djeca do polaska u školu 

 

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu djece do polaska u školu:

 • Izvod iz MKR-ih za dijete (ne starije od 3 mjeseca);
 • Kopija lične karte za roditelje ili staratelja (ukoliko je djete pod starateljstvom);
 • Uvjerenje o zajedničkom domaćinstvu-kućna lista;
 • Kopija prijave prebivališta djeteta;
 • Uvjerenje o nezaposlenosti-izdate od strane Zavoda za zapošljavanje za punoljetne članove domaćinstva;
 • Uvjerenje iz katastra za sve punoljetne članove domaćinstva.

ZAHTJEVI

ZA SVA DODATNA PITANJA KONTAKT OSOBA
Dragana Milojković Čović
DIREKTAN KONTAKT

Priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu oboljenja

 

(I.c),d),e). kategorija-osobe oboljele od teške duševne bolesti (F20 do F 20.9), ovisnici o teškim drogama, te osobe oboljele od cerebralne paralize, leukemije, malignih oboljenja, inzulno-ovisnog dijabetisa, TBC, celijakije, epilepsije, davaoci i primaoci organa)

Potrebni dokumenti:

 1. Izvod iz MKR-ih- rodni list
 2. Prijava mjesta prebivališta- CIPS prijava
 3. dedicinska dokumentacija ili drugi dokaz (potvrda) izdatu od strane ovlašćenog lječnika o postojanju bolesti iz člana I. tačke c), d) i e). Odluke Vlade USK-a br. 09/1-37-14586-1/05 (dijagnoza mora biti vidljiva i čitljiva);
 4. dokaz Zavoda za zdravstveno osiguranje da nije osiguran/a po nekom drugom osnovu (Zavod za zdravstveno osiguranje Velika Kladuša)
 5. zdravstvena legitimacija.

ZAHTJEVI

ZA SVA DODATNA PITANJA KONTAKT OSOBE
Sinan Huskic
DIREKTAN KONTAKT

Trudnice i porodilje sa djetetom do 6. mjeseci uzrasta

 

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu trudnica i porodilja do uzrata djeteta od 6. mjeseci:

 • Ovjerena kopija lične karte (ovjerava se u šalter Sali Općine)
 • Uvjerenje o zajedničkom domaćinstvu-kućna lista;
 • Uvjerenje o nezaposlenosti-izdate od strane Zavoda za zapošljavanje za punoljetne članove domaćinstva ( BIRO);
 • Uvjerenje iz katastra za sve punoljetne članove domaćinstva (šalter  sala Općine);
 • Kopija prijave prebivališta –CIPS;
 • medicinska dokumentacija (za trudnice-potvrda o utviđenoj trudnoći od ovlaštenog ljekara, za porodilje-otpusno pismo i izvod iz MKR-ih za novorođenče

ZAHTJEVI

ZA SVA DODATNA PITANJA KONTAKT OSOBA
Nermina Šemić
DIREKTAN KONTAKT